ACROME ROBOTİK MEKATRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

RİDERS PLATFORMU

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

AYDINLATMA METNİ

Acrome Robotik Mekatronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Riders Platformu üyesi olarak kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca, Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile aşağıda ayrıntıları ile açıklanan şartlarda toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır. İşbu metin ile sizleri, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktadır. 

 1. Veri Sorumlusu

Şirketimiz, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.  

Şirketimiz, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir. 

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Şirketimizin Riders platformuna üye olabilmek için https://api.riders.ai/accounts/signup/ web adresi üzerinden doldurduğunuz form ve platform üzerinde gerçekleştirdiğiniz işlemler kapsamında kimlik, iletişim, işlem güvenliği (şifre ve kullanıcı adı) ve finans kategorilerindeki verileriniz ile platform kullanımı sırasındaki yarışma dahil tüm süreç katılımlarınızın, projelerinizin, eğitimlerinizin, satın aldığınız ürün ve hizmetlerin detaylarına dair bilgileriniz işlenmektedir. 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, Riders platformuna üyelik için doldurduğunuz form ve Riders platformu üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemler vasıtasıyla otomatik yollarla  yazılı ve elektronik olarak toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, Riders platformu üyeliğinizin açılması, platform üzerinde gerçekleştirdiğiniz işlemlerin kayda alınması, bu kapsamda gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, web sitesi üzerinden ürün/hizmet satın alınması, ilgili işlemlerin yürütülmesi ve konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla Kanun’un 4. maddesindeki ilkelere uygun olarak, KVKK m.5/II-c-e. maddesinde düzenlenen işlenme şartları dahilinde işlenmektedir. 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, kanunen yetkili kamu kurumlarına, eğitim kapsamında eğitimci sıfatını haiz kişi veya kurumlara, yurt dışında yerleşik iş ortaklarımıza Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve gerektiği durumlarda açık rızanız üzerine aktarılabilecektir. 

 1. Yasal Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak şirketimize başvurarak; 

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. 

Bu haklarınıza ilişkin başvurularınızı şirketimize Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.  

SAYGILARIMIZLA,

ACROME ROBOTİK MEKATRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.